Vervangende zorg en subsidie

Hoe aan te vragen

Verschillende vormen van respijtzorg

Omdat een mantelzorger soms wel 24 uur per dag zorg verleent, en dat soms zelfs jarenlang, is het belangrijk en zinvol af en toe vrijaf te nemen van de zorg om nieuwe krachten op te doen. Echter, om los te komen van je ver­antwoordelijkheid wil je de mantelzorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg geeft deze mogelijkheid. Een belangrijk middel om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De verzorging van de patiënt kan zowel buitenshuis als thuis worden geregeld, uitgevoerd worden door een beroepskracht of een vrijwilliger en het kan incidenteel of structureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen. De mantelzorger kan zich dan herstellen en aandacht aan zichzelf geven.

de Kosterij Delden

Ben je aangesloten bij Pro Life Zorgverzekering? Dan kom je wellicht in aanmerking voor vergoeding.

de Kosterij

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen:

  • vanuit de Wet maat­schappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand.
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is kortdurend verblijf als vorm van respijtzorg mogelijk voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoons­gebonden budget (pgb). Mantelzorgers van mensen die verblijven in een instelling hebben geen recht op respijtzorg via de Wlz.
  • door de zorg­verzekeraar. Sommige zorg­verzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Lees meer over mantelzorg­vergoedingen door zorgverzekeraars.
  • vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeer­opvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.
  • vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wmo, Wlz, Zvw of Jeugdwet. Dit kan alleen als er al sprake is van een pgb. Raadpleeg de voorwaarden van de gemeente, het Zorgkantoor of de verzekeraar vooraf.

Mantelzorger? Bezoek dan ook onze pagina over respijtzorg voor mantelzorgers.
Heb jij een vraag over respijtzorg?
Bel of mail de Mantelzorglijn.
Bel 030 760 60 55
(Bron: www.mantelzorg.nl)

Verblijf en kosten

Logeerhuis “De Kosterij” is een diaconaal initiatief. Vanuit collecteopbrengsten en giften van particulieren wordt een deel van de exploitatie gefinancierd. Dankzij deze steun is het mogelijk de eigen bijdrage van de mantelzorger te beperken.

De bijdrage voor verblijf in Logeerhuis “De Kosterij” te Delden bedraagt v.a. € 60,00 per nacht. Jullie aankomst is vanaf 15:00 uur 's middags en het vertrek is uiterlijk om 12:00 uur. De eigen bijdrage kunt u afrekenen bij aankomst, mits anders besproken. Ben je aangesloten bij Pro Life Zorgverzekering, dan kom je wellicht in aanmerking voor vergoeding. Wij hebben geen afspraken met zorgverzekeraars. Maar je kunt wel met hen overleggen.

Logeerhuis “De Kosterij” is er om een gastvrije plaats te zijn ,waarbij de mantelzorger alle aandacht krijgt om fysiek, geestelijk en emotioneel te herstellen. Wij willen voorkomen dat gasten om financiële redenen niet bij ons kunnen verblijven. Indien je niet in staat bent de eigen bijdrage volledig te betalen, onderzoek dan of hulp mogelijk is van familie of derden.

Je kunt ook contact opnemen met een diaconie (Protestante Kerk) of een Caritas (R.K. Kerk). De diaconieën van deze kerkgenootschappen zullen zoeken naar een passende financiële oplossing. Indien gewenst kan de diaconie van de Protestantse Gemeente Delden hierbij de helpende hand bieden. Met uw toestemming informeren wij de diaconie van uw woonplaats over uw wens als mantelzorger in “De Kosterij” te verblijven. Schroom niet om ons te vragen naar de mogelijkheden.

Even te herstellen en nieuwe krachten op doen

de Kosterij Delden

Door even voor jezelf te kiezen, kies je ook voor samen…..

+31 (6) 15883126
Kerkplein 2, 7491 BM Delden
info@kosterijdelden.nl

Informatie aanvragen

Translate »

Pin It on Pinterest